1e Berap 2020

1e Bestuursrapportage+ 2020

Conform de richtlijnen in de Financiële Verordening Sluis 2017 bieden wij u hierbij de 1e Bestuursrapportage+ 2020 aan. Hierin rapporteren wij voor het lopende begrotingsjaar 2020 op de speerpunten uit de programmabegroting (hoofdstuk 1), de stand van zaken in de risico’s en ons weerstandsvermogen (hoofdstuk 2).

Dit jaar kent de rapportage daarnaast een extra hoofdstuk, over de effecten van de pandemie COVID-19 (hoofdstuk 3). Hierin gaan we in op actuele ontwikkelingen en wordt een analyse gemaakt van de gevolgen voor inkomsten en uitgaven. Dit overeenkomstig de opzet die behandeld is in de commissie Samenleving/Middelen op 19 mei 2020.

In de hoofdstukken 4 (Realistisch begroten) en 5 (Uitgangspunten) maken we tenslotte een doorkijk naar de opbouw van de begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03