1e Berap 2020

Home

Realistisch begroten

In het coalitieakkoord "Dynamisch, continuerend en grensverleggend" zijn uitgangspunten opgenomen aangaande realistisch begroten. Hierover staat:

Financiën en belastingbeleid
Wij staan voor een solide begrotingsbeleid. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. We begroten realistisch, zonder stelposten op te nemen. Daarbij wordt de rekening niet doorgeschoven naar de toekomst.

De begroting 2019 zal worden opgebouwd vanuit het zero-based principe (een aanpak waarbij niet de begroting van het voorgaande jaar als startpunt wordt genomen, maar het startpunt op nul komt te liggen). In een dergelijke begroting worden alle lasten opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij is ruimte voor discussie omtrent de kerntaken van de gemeente.

Het voornemen het coalitie-akkoord financieel door te rekenen is uiteindelijk uitgewerkt in de Kadernota 2020 en Begroting 2020. De uitwerking van realistisch begroten, wordt nu verder opgepakt. In deze 1e bestuursrapportage 2020 wordt de 1e fase van realistisch begroten opgenomen. De term zero-based budgetting zal daarbij zoveel als mogelijk van toepassing zijn op fase 2 van realistisch begroten.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03