1e Berap 2020

Home

Weerstandsvermogen

Medio april/mei 2020 heeft er een evaluatie van de risico’s plaatsgevonden. Het totaal van de risico’s is ten opzichte van de begroting 2020 verminderd met € 154.000 .

In onderstaande tabel is te zien in welke klasse de risico’s zijn ingedeeld. Het verschil van de risico’s heeft betrekking op wijzigingen in het geldbedrag (impact) en in de kans (%) dat het risico zich voor kan doen. De grootste afwijkingen in euro's (impact) worden nader toegelicht.

Klasse

Risicoscore (kans x impact)

Totaal per

Totaal per

Verschil

31-6-2019

31-3-2020

1. Zeer laag

1 t/m 2

327.500

757.500

430.000

2. Laag

3 t/m 6

5.562.500

5.636.500

74.000

3. Gemiddeld

7 t/m 13

1.780.000

1.330.000

-450.000

4. Hoog

14 t/m 18

0

2000000

2.000.000

5. Zeer hoog

19 t/m 25

2.500.000

600.000

-1.900.000

Totaal

10.170.000

10.324.000

154.000

Grootste afwijkingen risico’s ten opzichte van de begroting 2020

Nieuwe risico's

Havengebied Breskens
Bij de overdracht van het havengebied Breskens is er onterecht BTW berekend, omdat een toegezegde verklaring van de Belastingdienst hierover niet beschikbaar blijkt. De gemeente is op dit moment in overleg met de ontwikkelaars. Onduidelijk is hoeveel juridische kosten de gemeente hier nog dient te maken en is daarmee een risico. Het risico wordt ingeschat op € 100.000 (klasse laag)

Bij de overdracht van de haven is geen actueel inspectierapport van de kades aangeleverd. Het huidige opgenomen bedrag voor beheer en onderhoud is een inschatting op basis van kengetallen. Het is niet zeker op het bedrag voor beheer en onderhoud wat nu is opgenomen ook voldoende is. Het risico wordt ingeschat op € 500.000 (klasse hoog)

Vervuiling van het baggerslib uit de haven waardoor dit niet in de Westerschelde verspreid kan worden. Vervuiling kan ontstaan of ontstaan zijn door lekkage olie, brand op schip, illegaal storten e.d. Het risico wordt ingeschat op € 100.000 (klasse zeer laag)

Verhoging van kosten bij wijziging natuurbeschermingswet (natura 2000) waardoor het slibafval op een andere locatie moet worden gestort. De eisen van de vergunningen bij de provincie en het waterschap kunnen drastisch gewijzigd worden. Het risico wordt ingeschat op € 100.000 (klasse zeer laag)

Wet elektronische publicaties
De Wet elektronische publicaties (Wep) schrijft voor dat de decentrale overheden per 1 januari 2021 nieuw vastgestelde beleidsregels digitaal gaan publiceren in het eigen digitale publicatieblad en geconsolideerd gaan worden in de decentrale regelingenbank. Per 1 januari 2022 dient de gemeente een volledige collectie actuele beleidsregels beschikbaar te hebben in de decentrale regelingenbank. Als de wet niet goed wordt geïmplementeerd dan heeft dat consequenties voor de geldigheid van regelingen. Het risico wordt ingeschat op € 50.000 (klasse zeer laag)

Wet Open Overheid
De Wet open overheid heeft als doel om overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De wet komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geldt naar verwachting vanaf 2021. Als de wet niet goed wordt geïmplementeerd dan heeft dat consequenties voor de bruikbaarheid van overheidsinformatie. Het risico wordt ingeschat op € 50.000 (klasse zeer laag)

Verhoging/verlaging

WMO
Door invoering abonnementstarief WMO is de financiële drempel verlaagd waardoor meer mensen een WMO voorziening aanvragen. Op basis van de werkelijke uitgaven 2019 is het risico verlaagd van € 500.000 naar  € 100.000. Het percentage dat het risico zich voordoet is verlaagd van 100% naar 10% (klasse zeer laag)

Gemeenschappelijke regelingen
Door verschillende oorzaken kunnen begrotingstekorten in gemeenschappelijke regelingen ontstaan waardoor de gemeente financieel moet bijspringen. Verwachting is dat corona-crisis de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen negatief beïnvloed. Grootste effect zit in 2020, vermoedelijk een doorwerking in 2021. Het risico wordt verhoogd van € 200.000 naar € 300.000.

Pensioenen

De verplichting die de gemeente heeft uit hoofde van pensioenen van (vml) bestuurders wordt jaarlijks actuarieel herrekend. Deze berekening kan slechts eenmaal per jaar kan worden uitgevoerd op basis van de actuele disconteringsvoet die het ministerie eind december van het lopende jaar vaststelt. Daardoor is de omvang van de noodzakelijke bijstorting ten laste van het resultaat van het boekjaar vooraf niet bekend. Nog ieder jaar is gebleken dat dit aan de orde is. De omvang is echter lastig in te schatten aangezien nog niet bekend is wat de renteontwikkeling is, mede in het licht van Corona. Het risico wordt verhoogd van € 500.000 naar  € 600.000. (klasse zeer hoog)

Afgevoerde risico’s

Havengebied Breskens
De 2e fase binnen het project Havengebied Breskens kan vertraging oplopen doordat geen vergunning verleend kan worden ingevolge PAS. Er zal geen vertraging plaatsvinden. Het risico ad € 300.000 kan afgevoerd worden (klasse gemiddeld)

Muziekschool
De gemeente Sluis is per 1 januari 2018 uitgetreden uit de gemeenschappelijke regeling Zeeuwse Muziekschool. Op dit moment staat de door de gemeente verschuldigde uittreedsom nog niet onherroepelijk vast. Bij de jaarrekening 2019 is een voorziening gemaakt voor het totale bedrag. Het restant risico ad € 231.000 kan worden afgevoerd (klasse gemiddeld)

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03