1e Berap 2020

Home

Weerstandsvermogen

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit aan geldmiddelen die de gemeente heeft om tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.
Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit inclusief geraamde mutaties reserve:

Component

Bedrag (x € 1.000)

Eigen vermogen per 1 april 2020:

Algemene reserve

7.820

Reserve grondexploitatie

759

Reserve sociaal Domein

1.950

Reserve Explosievenruiming

483

Egalisatiereserve bodemsanering

201

Onvoorzien

50

Onbenutte belastingcapaciteit

2.793

Totaal

14.056

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03