1e Berap 2020

Home

Covid-19

Urenregistratie medewerkers
Vanuit de organisatie wordt op diverse manieren inzet gepleegd op de Corona-crisis. Hierbij moet gedacht worden aan medewerkers die zitting nemen in de gemeentelijke en Zeeuwse crisisteams, Zeeuwse en landelijke werkgroepen, behandelen Tozo-aanvragen, toezichthouders, handhavers, etc. Ook is versneld overgestapt op het verder faciliteren van thuiswerken, en worden de voorbereidingen getroffen voor inrichting van het gebouw op 1,5 meter bedrijfsvoering. Deze brede inzet betekent automatisch dat sommige andere taken getemporiseerd moeten worden. Alle uren gemaakt in het kader van COVID-19 worden geregistreerd.

Nog niet gerealiseerde, maar te verwachten, kosten:

  • Bij de resultaatbestemming 2019 wordt € 120.000 gevraagd ten behoeve van de Taskforce welke bestemd is voor promotie en marketing van ondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen in het kader van COVID-19. Dit bedrag is gebaseerd op € 40.000 per sector.
  • Aanschaf van 2 extra ledkarren voor een bedrag van € 53.500 excl. BTW ten behoeve van de regulatie van verkeersstromen.
  • Inhuur van ESI (Event Safety Institute) voor het nemen van maatregelen met betrekking tot publieks- en mobiliteitsstromen in en richting de kern Sluis in verband met de 1,5 meter samenleving in tijden van Corona. Kosten € 150 per uur excl. BTW. Aantal in te zetten uren is nog niet bekend.

In het kader van de 1,5 meter samenleving verwachten we dat de gemeente nog voor diverse soorten uitgaven zal komen te staan. De impact hiervan is op dit moment nog niet bekend. U kunt denken aan kosten met betrekking tot:

  • Verkeersregelaars Sluis en Cadzand
  • Aanschaf Bodycams
  • extra huisvesting strandwachten
  • Sluis helpt team
  • Inzet toezichthouders/boa’s
  • Inzet gastheren/gastvrouwen

Reeds gerealiseerde kosten
Hieronder vindt u een overzicht van reeds gerealiseerde kosten in het kader van Covid-19. Niet alle kosten zijn extra. Zo zijn in onderstaand overzicht ook kosten van zorgleveranciers opgenomen die begroot zijn maar waarvan de dienst niet of gedeeltelijk niet is geleverd. Met het Rijk zijn afspraken gemaakt om deze zorgleveranciers toch uit te betalen.

Omschrijving

Totaal

Begroot

Diversen

€ 2.533,99

nee

Vergoedingen zorgkosten (extra)

€ 9.000,00

nee

Vergoedingen zorgkosten WMO (regulier)

€ 36.470,00

ja

Leerlingenvervoer school - sporthal

€ 1.760,00

ja

Bebording (1,5m borden)

€ 26.447,69

nee

Compensatie zorg ivm coronacrisis

€ 2.539,00

ja

Totaal

€ 78.750,68

Waarvan begroot:

€ 40.769,00

Waarvan niet begroot:

€ 37.981,68

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03