1e Berap 2020

Home

Uitgangspunten

In onderstaande tabel treft u het meerjarenperspectief 2021-2024 aan, op basis van de meerjarenraming bij de begroting 2020 (inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen in 2020):

Jaar

2021

2022

2023

2024

Begrotingssaldi (positief)

960.000

2.202.000

2.063.000

2.586.000

Momenteel zijn er nog een 3-tal stelposten (taakstellingen) opgenomen in de begroting:

Stelpost

2021

2022

2023

2024

verkoop gemeentelijke eigendommen

192.000

192.000

192.000

192.000

onderbesteding investeringen

67.000

67.000

67.000

67.000

Sociaal domein

1.650.000

1.702.000

1.702.000

1.702.000

Totaal

1.909.000

1.961.000

1.961.000

1.961.000

Het reële begrotingssaldo is dus pas vanaf 2022 licht positief. Het benadrukt nogmaals het belang van de uitkomsten van de processen en besluiten over het Programma Sociaal Domein, Krachtig verbonden, COVID-19, realistisch begroten en het doorrekenen van alle uitgangspunten. Daar er momenteel door de omstandigheden nog geen compleet en betrouwbaar beeld te schetsen is, wordt er in deze rapportage geen bijstelling van het meerjarenperspectief gepresenteerd.

Nieuwe ontwikkelingen (Kadernota 2020-2023)
Bij het vaststellen van de begroting 2020 is er een stelpost opgenomen voor alle nieuwe ontwikkelingen die in de Kadernota 2020-2023 waren aangekondigd. Afgesproken is dat voor elk onderdeel een apart raadsbesluit zal worden genomen om de gereserveerde middelen beschikbaar te stellen. De volledige lijst is hier te raadplegen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03