1e Berap 2020

Home

Covid-19

De extra lasten en de lagere c.q. latere inkomsten m.b.t. de diverse heffingen zorgen ervoor dat extra druk op de liquiditeitsplanning komt te staan. Aangezien nog niet bekend is in welke mate er compensatie tegenover staat, wordt het liquiditeitstekort gefinancierd met kasgeldleningen. Op dit moment heeft de Gemeente Sluis een kasgeldlening lopen van € 5 miljoen. De kasgeldlimiet mag maximaal 8,5% van het begrotingstotaal zijn (toegestane kasgeldlimiet 2020: € 6.332.000) De verwachting is dat de kasgeldlimiet wordt overschreden. Afhankelijk van de lengte van de lock-down situatie en (de snelheid van) het herstel van de economie blijft de kasgeldlimiet voor het gehele jaar overschreden.
In normale omstandigheden mag de kasgeldlimiet 3 kwartalen achtereen overschreden worden, waarna in het 3e kwartaal een plan naar de toezichthouder gestuurd moet worden waarin vermeld staat hoe de gemeente denkt de kasgeldlimiet aan te zuiveren. Dit wordt dan meestal gedaan door het aantrekken van een vaste geldlening.
Momenteel zijn we in afwachting van eventueel te nemen maatregelen door de toezichthouder m.b.t. kasgeldlimieten.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03