1e Berap 2020

Home

Uitgangspunten

Ontwikkelingen:
Momenteel werken het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG aan een herziening van het Gemeentefonds. Het doel van de herziening van het gemeentefonds is te komen tot een volledige en integrale herijking van het gemeentefonds. Alle uitgavenclusters worden bij de herziening betrokken, evenals de manier waarop de inkomsten van gemeenten verevend worden.

Bij de herziening gaat de aandacht onder andere uit naar de volgende vraagpunten:

  1. De nieuwe clusterindeling en de omvang van de clusters van het gemeentefonds;
  2. De mate en de manier waarop in de verdeling rekening wordt gehouden met de eigen inkomsten van gemeenten (ozb-capaciteit en overige eigen inkomsten zoals toeristenbelasting, winst uit grondexploitatie);
  3. De manier waarop de overhead van gemeenten bij de verdeling wordt betrokken;
  4. Regionalisering: de wijze waarop de verdeling van het gemeentefonds omgaat met kostenverschillen die ontstaan omdat gemeenten een steeds groter deel van de taken in regionaal verband uitvoeren;
  5. Het kader om te kunnen beoordelen of de nieuwe verdeling een verbetering is;
  6. De manier waarop wordt omgegaan met gemeenten die niet goed in het verdeelmodel passen.

Welke gevolgen de herziening voor de gemeente Sluis zal hebben is nog onduidelijk. Volgens planning zouden de uiteindelijke resultaten vermeld worden in de meicirculaire 2020, maar dit is als gevolg van de huidige omstandigheden inmiddels uitgesteld tot 2022.

Meicirculaire 2020:
Op 29 mei 2020 is door het Ministerie van BZK de meicirculaire 2020 Gemeentefonds uitgebracht. Helaas is de tijd te kort gebleken om deze al volledig door te rekenen en te verwerken in deze rapportage. Een eerste globale analyse laat wel een positief beeld zien ten opzichte van onze huidige raming. Met in acht name van het besluit van 28 maart 2019 over de verwerking van de algemene uitkering in de begroting, wordt de meicirculaire 2020 verder geanalyseerd en doorgerekend. De uitkomsten worden zo spoedig mogelijk met de raad gedeeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03