1e Berap 2020

Home

Covid-19

Om te voorkomen dat verschillende onderwerpen door elkaar gaan lopen, willen wij vooraf graag een aantal begrippen definiëren .

  1. Liquiditeit: de mate waarin een onderneming aan haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Bij liquiditeit gaat het om de geldstroom. Is in een bepaalde periode de inkomende geldstroom groter of kleiner dan de uitgaande geldstroom.
  2. Exploitatie/exploiteren: Bij exploiteren gaat het om het overzicht van baten en lasten. Een gemeente heeft geen winstoogmerk maar zal er wel zoveel als mogelijk voor moeten zorg dragen dat de lasten de baten niet overschrijden.
  3. Liquiditeit vs. Exploitatie: gemeenten zien momenteel dat de inkomsten vanuit geheven heffingen niet binnen komen op het begrootte tijdstip. Heffingen worden later betaald. Dit heeft gevolgen voor de liquiditeit; de inkomende geldstroom is op dit moment kleiner dan normaal en de uitgaande geldstroom is gelijk (of groter) dan normaal. Dit heeft geen gevolgen voor de exploitatie; de heffingen worden als baten verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

Belastingen/heffingen/leges

Ongeveer 40% van de baten van de gemeente Sluis bestaan uit de opbrengsten uit gemeentelijke belastingen, heffingen en leges.
In onderstaande tabel zijn alle soorten weergegeven waarbij aangegeven is in welke mate de verordeningen mogelijkheden bieden om tegemoet te komen aan lastenverlichting bij ondernemers. Het college heeft op 2 juni jl. per soort besloten hoe hiermee om te gaan.

Belastingsoort

Mogelijkheden Verordening

Besluit Gemeente Sluis

Afvalstoffenheffing

De verordening biedt geen mogelijkheden tot aanpassing van het heffingsbedrag.

Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.

Rioolheffing

De verordening biedt geen mogelijkheid tot aanpassing van het belastingbedrag.
Rioolheffing is een belasting en geen retributie. De mate waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten heeft geen invloed op de hoogte van de heffing binnen het tarief.

Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De verordening biedt geen mogelijkheden.
De OZB is een belasting en geen retributie. De mate waarin een woning gebruikt wordt, heeft geen enkele invloed op de hoogte van de OZB.

Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.

Forensenbelasting

Wordt gegeven indien de 2e woning > 90 dagen van het belastingjaar beschikbaar is voor de eigenaar of zijn gezin.
Een heffing naar "tijdsgelang" is niet mogelijk.

Verzoeken om (gedeeltelijke) terugbetaling worden afgewezen.

Toeristenbelasting

De forfaitaire tarieven zijn gebaseerd op een gemiddeld verblijf in het vakantieonderkomen. Dit is opgesomd in artikel 6 “Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing”.
De verhuurder of exploitant brengt het forfaitaire tarief in rekening bij de huurder van de plaats en draagt af aan Sabewa Zeeland.

Artikel 7 “Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing” kan toegepast worden. Hierin staat:
“In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.”
Het werkelijke aantal overnachting moet dan geregistreerd worden en doorberekend aan de huurder. Dit komt dan in plaats van het forfaitair tarief.

In voorkomende gevallen artikel 7 toepassen, het opteren voor een niet-forfaitaire maatstaf van heffing.
De exploitant dient zorg te dragen voor registratie van het werkelijke aantal individuele overnachtingen.

Watertoeristenbelasting

idem Toeristenbelasting

idem Toeristenbelastng

(Evenementen)leges

Leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag.
Voor reeds vergunde evenementen is o.b.v. de Verordening geen teruggave van leges mogelijk.
De VNG geeft bij evenementenleges de mogelijkheid aan tot het toepassen van de zogeheten hardheidsclausule (artikel 63 AWR): Onze Minister is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen.

Voor leges van evenementen die geen doorgang konden vinden wordt de hardheidsclausule toegepast en worden de leges ingetrokken.

Marktgelden

Indien incidenteel geen gebruik gemaakt kon worden van de standplaats, geeft de verordening geen mogelijkheid tot teruggave.
Indien over een langere periode geen gebruik gemaakt kon worden van de standplaats, is op grond van artikel 7 een ontheffing (teruggave) mogelijk voor een deel van het kwartaal:
“Indien het heffingstijdvak gelijk is aan het kalenderkwartaal en de belastingplicht eindigt in de loop van het heffingstijdvak blijvend door bijzondere omstandigheden, bestaat aanspraak op ontheffing voor een evenredig gedeelte van het tarief per kwartaal.”

Gedurende de “lockdown periode” (16 maart - 1 juni 2020) kon nog steeds gebruik gemaakt worden van de marktstandplaats. Marktgelden worden derhalve in rekening gebracht.
Er worden geen marktgelden voor de streekmarkten Cadzand in rekening gebracht indien deze niet doorgaan a.g.v. het verbod op evenementen tot 1 september 2020. Bij doorgang worden marktgelden (naar rato) wel in rekening gebracht.

Precariobelasting

Precariobelasting is verschuldigd voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. De precariobelasting voor een terras wordt geheven over de periode die in de terras- of standplaatsvergunning staat, dit is het belastingtijdvak.
In de verordening is geregeld dat, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt of eindigt, er aanspraak bestaat op ontheffing van precariobelasting voor de volle kalendermaanden die in het tijdvak overblijven.
Dit artikel in de verordening kan toegepast worden om de precariobelasting aan te passen. Bijkomende voorwaarde is wel dat het terras dan ook leeg zou moeten zijn en de vaste standplaats verwijderd.

Er wordt geen precariobelasting terrassen geheven voor de gehele “lockdown periode” (16 maart - 1 juni 2020). Dit geldt ook voor de precariobelasting op uitstallingen.
Coulance wordt toegepast indien het terras in die periode niet “fysiek” verwijderd is.
Er wordt geen extra precariobelasting geheven op de eventuele uitbreiding van terrassen vanaf 1 juni 2020.

Reclamebelasting Oostburg

De verordening biedt geen mogelijkheden tot aanpassing van het heffingbedrag.

Inning van de reclamebelasting is opgeschort tot 1 juli 2020. Er is een mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling.

Parkeerbelastingen (vergunningen)

De verordening biedt geen mogelijkheden tot aanpassing van het heffingbedrag.

Verzoeken om (gedeeltelijke) terugbetaling worden afgewezen.

Leges Strandcabines

In de overeenkomst staan geen bepalingen omtrent de gevolgen van het later in gebruik nemen van de standplaats. Er staat alleen “De overeenkomst geldt voor de duur van het strandseizoen van het jaar 2020.

Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03