1e Berap 2020

Realistisch begroten

Toelichting op het proces

Het proces om te komen tot een realistische begroting is omslachtig. De volledige administratie moet worden doorlopen en tegen het licht gehouden. Dit vergt veel tijd en energie waarbij bovendien veel medewerkers betrokken zijn. Gezien de huidige omstandigheden is er voor gekozen om het proces te faseren.

Deze fases zijn:
- Fase 1: globale bijstelling op basis van een grove analyse
- Fase 2: gedetailleerde bijstelling op basis van een diepere analyse

De resultaten die voortvloeien uit fase 1 worden vooralsnog "geparkeerd". Pas na voltooiing van fase 2 kan de complete impact op het meerjarenperspectief worden gepresenteerd. Op dat moment zullen wij met voorstellen komen om eventuele overschotten te besteden of tekorten weg te werken.

In alle analyses gaan we voorbij aan de effecten van de Corona-crisis. Deze worden separaat in beeld gebracht in een apart hoofdstuk in deze rapportage.

Fase 1

In fase 1 zullen we ons beperken tot de grote, duidelijk zichtbare bijstellingen. Dat betekent dat die budgetten hersteld worden waarvan op basis van ervaringscijfers (realisatie 2019 en eerdere jaren) aangetoond is dat de raming te laag of te hoog is.

Fase 2

In fase 2 gaan we meer de diepte in. Dit betekent dat er zeer gedetailleerde analyses worden gemaakt van budgetten (tot op factuurniveau). Met name deze fase is zeer tijdrovend, maar de enige manier om te komen tot een realistische begroting met ingang van 2021.

We verwachten fase 2 tegen eind 2020 te voltooien en indien mogelijk mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03