1e Berap 2020

Home

Covid-19

Ingeschat wordt dat de gemeente onderstaande risico's loopt als gevolg van COVID-19. Gelet op het beschikbare weerstandsvermogen, is de gemeente Sluis in staat om deze risico’s op te vangen.

Risico

Omschrijving

Waarschijnlijkeid

Bedrag

Jeugd en gezin

Voor extra opvang van jeugd zal per maand extra kosten gemaakt worden.

Groot

€ 6.000 per maand

Eigen bijdrage WMO

De gemeente brengt geen eigen bijdrage in rekening, de gemeenten zouden hierin gecompenseerd worden. Nog in afwachting van nadere uitwerking.

Groot

pm

Toeristenbelasting

Ondanks dat toerisme weer mogelijk is, is het niet duidelijk in welke mate de toeristische sector zich zal herstellen en daarmee de begrote opbrengsten toeristenbelasting gerealiseerd zullen worden.

Groot

pm

Parkeren

Parkeeropbrengsten hangen samen met dag- en verblijfstoeristen. Onzeker in welke mate de toeristische sector zich zal herstellen.

Groot

pm

Leges bouwen

Achterblijven van opbrengst bouwvergunningen.

Redelijk

pm

Invordering debiteuren

De impact van de coronacrisis op de economie kan tot gevolg hebben dat debiteuren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Redelijk

pm

Leges bestemmingsplan-procedures

De bedrijven ondergaan een zware periode met minder inkomsten waardoor ze niet starten met een kwaliteitsslag/bestemmingsplanprocedure. Dit zal overigens pas in 2021 merkbaar zijn, de procedures die reeds zijn opgestart worden wel afgerond.

Redelijk

pm

Grondexploitatie

Vertraging en/of afzien van grondverkopen bedrijventerreinen, vragen van ondernemers voor een langere optieovereenkomst.

Redelijk

€ 300.000

Verkoop gronden

Door de crisis is het mogelijk dat bedrijven en/of burgers geen grond aankopen (anders dan bedrijventerreinen).

Redelijk

€ 700.000

Gemeentehuis 1,5 meter

Inschatting is dat het gemeentehuis moet worden aangepast aan de anderhalve meter richtlijn. Kosten worden in beeld gevracht door de werkgroep

Zeer groot

pm

Zonneparken

Zonneparken op bedrijventerreinen kunnen niet gerealiseerd worden of lopen vertraging op. De retributie d.m.v. recht van opstal zal dan niet worden ontvangen of pas veel later. Inkomsten zijn gerekend vanaf 2021

Redelijk

€ 70.000 per jaar

Investeringen

Enkele investeringen lopen vertraging op omdat derden op dit moment niet in staat zijn om hun werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren

Redelijk

500.000

Opleving Covid-19

Het Covid-19 beleeft een tweede golf en opnieuw dienen maatregelen getroffen te worden.

Redelijk

pm

Cultuur

Financiële injectie voor Ledeltheater, musea of andere culturele instellingen a.g.v. achterblijven bezoekersaantallen. In afwachting van uitwerking stimuleringsfonds.

Redelijk

pm

Rijksbijdragen

Inkomsten gemeenten vanuit het Rijk dalen a.g.v. steunmaatregelen Covid-19 (vanaf 2022?)

Zeer groot

pm

Onderwijs

Aanpassing schoolgebouwen a.g.v. 1,5m samenleving.

Redelijk

pm

Dagbesteding en huishoudelijke verzorging

Kosten stijgen a.g.v. het minder efficiënt kunnen organiseren van dergelijke zorg

Redelijk

pm

Verkeersregelaars Milieustraat

Kosten komen in principe voor rekening van ZRD . Onbekend of deze binnen de exploitatie vallen of dat deze in later stadium worden doorbelast naar gemeenten

Redelijk

pm

Leerlingenvervoer

Leerlingen moeten vervoerd worden met meerdere vervoersmiddelen a.g.v. 1,5m samenleving

Groot

pm

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:03 met de export van 07/01/2020 12:57:03